De Clomp 1912, 3704 KS Zeist
(030) 691 75 93 | info@zwangerinzeist.nl
Verloskundige praktijk Zeist

Tarieven & vergoedingen

Tarieven

Het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg) stelt jaarlijks de vergoedingen voor onze verloskundige zorg vast. Hieronder vallen ook de extra zwangerschapscontroles en huisbezoeken wanneer je je tijdens je zwangerschap of in het kraambed ongerust voelt. In principe is de verloskundige zorg aan moeder en baby voor, tijdens en na de bevalling vergoed vanuit de basisverzekering. Lees wel altijd goed de voorwaarden van je eigen zorgpolis, zodat je zeker weet wat wel en niet wordt vergoed.

Download de prijslijst van 2021

Vergoeding

Bij een poliklinische bevalling (dus zonder medische indicatie) vraagt het ziekenhuis een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage. De hoogte daarvan hangt af van je aanvullende verzekering, die je in de polis vindt. Ook kun je navraag doen bij je ziektekostenverzekeraar. Heb je een verhoogd risico op een kind met een aangeboren aandoening, dan worden de onderzoeken die daaruit voortvloeien, volledig vergoed. Wij verwijzen je dan naar de afdeling prenatale diagnostiek in een van de regionale ziekenhuizen.

Voorwaarden

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

1. Betalingstermijn
Je voldoet een betaling voor de verleende verloskundige hulp binnen 30 dagen na factuurdatum aan de verloskundige bij wie je onder controle bent in verband met je zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

2. Rente
Als je de betalingstermijn overschrijdt, ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag van de rekening ben je over het uitstaande bedrag ook een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

3. Invorderingskosten
Als je na sommatie in gebreke blijft met betaling, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten die de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor jouw rekening. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde betaling, vermeerderd met de verschuldigde btw over deze kosten, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Invorderingskosten zijn onder meer: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

4. Bewijs
De administratieve gegevens van de verloskundige zijn doorslaggevend voor de bepaling van het bedrag dat je verschuldigd bent, tenzij je uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

5. Geschillenregeling
Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst volgens deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van jou als debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.